Aktualności

01-03-2021

Jak powstawał projekt Placu?

Przygotowania do przebudowy trwały kilka lat. Rozpoczęły się od konsultacji społecznych i konkursu architektonicznego, który rozstrzygnął najważniejsze założenia inwestycji. Na tej podstawie Zarząd Dróg Miejskich zlecił opracowania kompleksowej dokumentacji budowlanej. Po uzyskaniu ostatniego uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projekt jest już gotowy do realizacji.

Konsultacje społeczne

W ramach konsultacyjnych przeprowadzono diagnozę funkcjonowania placu metodami psychologii środowiskowej. Obserwacje jednoznacznie wykazały, że ten obszar jest zdominowany przez samochody, przestrzeń nie jest przyjazna pieszym.  Jest ona szczególnie trudno dostępna dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, wiele do życzenia pozostawia także lokalizacja przejść dla pieszych, brakuje miejsc do odpoczynku.

W kolejnym etapie konsultacji odbyły się spotkania i spacery z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, oraz zbieranie opinii. Uczestnicy konsultacji mogli wypowiedzieć się w terenie – Na Placu Pięciu Rogów, a także za pomocą ankiety on-line. Swoimi opiniami na temat placu podzieliły się 674 osoby, które wskazały jednoznacznie na konieczność ograniczenia ruchu samochodowego na tym terenie, stworzenia miejsc z zielenią, wdrożenia systemu zapewniającego dostawy do lokali w wydzielonym czasie oraz zadbanie o estetykę przestrzeni.

W ramach konsultacji odbyły się tez m.in. dwa spacery architektoniczne oraz otwarte spotkanie informacyjne w lokalu „Marzyciele i Rzemieślnicy” przy ul. Brackiej 25.

Konsultacje zostały przeprowadzone pod nadzorem miejskiego Centrum Komunikacji Społecznej i zakończone raportem, który jest dostępny na stronie internetowej CKS.

Proponowane zmiany zebrały dużo komentarzy. Najwięcej pytań dotyczyło zmian w organizacji ruchu. Bardzo wiele uwag w konsultacjach dotyczyło też uzupełnienia placu o założenie wodne: fontannę, sadzawkę, kurtynę wodną itd.

Konkurs architektoniczny

Wyniki konsultacji społecznych zostały wzięte pod uwagę podczas opracowywania założeń konkursu architektonicznego. Konkurs został ogłoszony 21 czerwca 2016 r. przez Biuro Architektury i Planowania.

Zadaniem projektantów było zaprojektowanie placu jako przestrzeni dostępnej i bezpiecznej, przyjaznej pieszym. Architekci mieli zaproponować sposób uporządkowania placu, wskażą rejony funkcjonowania ogródków gastronomicznych, zaproponują rozwiązania dotyczące małej architektury i zieleni, zaprojektują rozwiązania dotyczące uspokojenia ruchu samochodowego i obsługę komunikacyjną przyległych posesji. W wyniku konsultacji założenia konkursu zostały uzupełnione  o wymóg zaprojektowani dekoracyjnej instalacji wodnej, np. w formie fontanny.

Oceniana była atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań (80 proc.) oraz uwarunkowania finansowe realizacji koncepcji i ekonomika późniejszej eksploatacji (20 proc.). Pierwszą nagrodę zdobył architekt Kacper Ludwiczak. Na podstawie zwycięskiej koncepcji, wybrana w przetargu pracownia WXCA opracowała projekt wykonawczy.

Projekt budowlany

W czerwcu 2018 r. po raz pierwszy opublikowane zostały wizualizacje przyszłego Placu, będące efektem pracy firmy WXCA i architekta Michała Kempińskiego. Odbyło się też otwarte spotkanie informacyjne w lokalu Jack’s Bar Warsaw Cinema, przy ul. Brackiej 18.

Projekt był następnie dopracowywany i uszczegóławiany w celu opracowania kompletnej dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Niezbędne było uzyskanie pozytywnych opinii takich jednostek i instytucji jak: Zarząd Transportu Miejskiego, Stołeczna Komenda Policji, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Biuro Polityki Mobilności i Transportu.

Efektem jest projekt godzący w sobie wiele różnych oczekiwań i interesów. Mieszkańcy w konsultacjach zwracali uwagę na konieczność wprowadzenia na Placu jak najwięcej zieleni. Konserwator zabytków dbał o zachowanie jak najlepszej ekspozycji fasad eleganckich kamienic. Wspólnie z ZTM przeprowadziliśmy test zawracania autobusów na ich potencjalnych nowych trasa po śródmiejskich uliczkach. Razem z Policją i Biurem Mobilności priorytetowo zostały potraktowane kwestie bezpieczeństwa i zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami.

Czas na budowę

Teraz inwestycja wkracza w decydującą fazę. W grudniu 2020 roku podpisaliśmy umowę z wykonawcą robót budowlanych. Prace powierzyliśmy wyłonionej w przetargu firmie Strabag Polska, która posiada ogromne doświadczenie przy realizacji tego typu zadań. Jej oferta okazała się najlepsza spośród zgłoszonych w przetargu. Naszą decyzję potwierdził wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, do której zwrócił się jeden z wykonawców. Prace rozpoczęły się 1 marca 2021 roku, czyli najszybciej jak to było możliwe przy sprzyjającej pogodzie.